Tel: +48 77 4232235

    Tel: +48 77 4543987

    E-mail:audifon@audifon.net.pl
Get Adobe Flash player

Serwis aparatów słuchowych

Regulamin serwisu

 

Warunki przyjęcia towaru do serwisu Audifon Mróz Sp.j:


1. Nabywca dostarcza towar do serwisu kurierem. 
2. Warunkami przyjęcia do serwisu towaru dostarczonego w sposób określony w punkcie 1 są: 
2.1. Kompletność urządzenia najlepiej w oryginalnym opakowaniu, tj. z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji w jakiej zostały zakupione przez nabywcę. Sprzęt dostarczony do serwisu nie spełniający warunku kompletności elementów zostaje przyjęty jako niekompletny. Czas serwisowania takiego sprzętu może wynieść 21 roboczych dni bez poinformowania o tym fakcie klienta. Serwis nie jest zobowiązany w takim przypadku do zwrotu sprzętu w wersji pełnej. 
2.2 Serwis Audifon Mróz Sp.j zastrzega, że: 
3. Nie wydaje duplikatu w/w rewersu. 
4 Nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty rewersu.


5. Terminy serwisowe:


5.1. Audifon Mróz Sp.j zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu. 
5.2. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.


6.Tryb wydania towaru z serwisu:


6.1. Przedstawienie oryginału rewersu. 
7. Uprawniony z gwarancji ma prawo do korekty faktury w następuj±cych przypadkach: 
7.1. Serwis dokona trzech napraw podstawowych, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym przez producenta. 
7.2. Serwis Audifon Mróz Sp.j uzna, że dokonanie naprawy jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych. 

Utrata praw gwarancji:


1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia: 
1.1. Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione. 
1.2. Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady. 
1.3. Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru. 
1.4. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych. 

 

Postanowienia końcowe:


1. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę. 
2. Audifon Mróz Sp.j nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie. 
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.Art. 387 1. kc. Umowa o świadczenia niemożliwe jest nieważna
5.Po zerwaniu umowy przez konsumenta wykonawca może domagać się zapłaty za całość prac.
6.W nawiązaniu do art.737 kc.. przyjmujący zlecenie może w szczególnym przypadku,bez uprzedniej zgody zleceniodawcy odstąpić od naprawy,jeśli wady ukryte aparatu nie były mu wcześniej znane w chwili przyjęcia zlecenia,a zleceniodawca nie wiedział lub zataił istniejący stan rzeczy.
7.W przypadku naprawy express dolicza się 50% wartości naprawy
8.Nieodebranie aparatu w uzgodnionym terminie spowoduje naliczenie 1% wartości rachunku za każdy dzień zwłoki. 

 

Zgodnie z art. 735 k.c. oraz art. 744 k.c. zobowiązuję się do zapłaty za zleconą i wykonaną naprawę.

 

Istnieje mozliwosc sprawdzenia statusu naprawy pod adresem:

www.status.audifon.net.pl